YAE NO SAKURA

2013 | ryuichi sakamoto, nobuyuki nakajima | photo: giuseppe la spadaYae No Sakura I


Soundtrack by Ryuichi Sakamoto to the NHK period drama 'Yae no Sakura'. Piano and orchestration.Yae No Sakura II (Yae Cherry Blossom)Yae No Sakura III

Yae No Sakura complete Disc